Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Školská rada

V současné době připravujeme nové volby do školské rady. Předpokládaný termín voleb bude upřesněn během měsíce října roku 2018.

Výsledky voleb do školské rady

Dne 5. a 6.února 2015 proběhlo 2.kolo voleb zákonných zástupců do školské rady s tímto výsledkem:

Tereza Hozmanová      114 hlasů

Milada Zajícová            132 hlasů

Školská rada bude ve svém dalším volebním období pracovat v následujícím složení:

Mgr. Helena Kaprálová – zástupce pedagogických pracovníků                                         

Milada  Zajícová – zástupce rodičů                                                              

Mgr.Václav Horák – zástupce zřizovatele

Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech 27.1. a 28.1.2015 proběhly volby zástupce zákonných zástupců žáků školy do školské rady. Vzhledem k tomu, že žádný kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů, následuje dle volebního řádu 2. kolo voleb. Volby se uskuteční ve dnech 4. 2. a 5. 2. 2015. Volební schránka bude v době od 7.40 do 16.00 hodin k dispozici v kanceláři školy.

Kandidáti do 2.kola voleb:  Tereza Hozmanová

                                                      Milada Zajícová

Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhnou v budově školy v úterý 27.1.2015 v době od 7.30 do 13.00 hod. a dále ve středu 28.1.2015 v době od 13.00 do 16.00 hod.

Volební komise:

Výsledky voleb do školské rady

Dne 1.2.2012 proběhly volby zákonných zástupců do školské rady s tímto  výsledkem:

Roman Cibulka – 32 hlasů                                                                           

Tamara Makošová – 21 hlasů                                                                     

Martina Vacková – 22 hlasů

Školská rada bude ve svém dalším volebním období pracovat v následujícím složení:

Mgr.Iveta Vodná – zástupce pedagogických pracovníků                                          

Roman Cibulka – zástupce rodičů                                                               

Mgr.Václav Horák – zástupce zřizovateleŠkolská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání rady svolává její předseda, pouze první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada                                                                                                    

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů  a k jejich následnému uskutečňování                                                                                               

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy                                                         

c) schvaluje školní řád                                                                                        

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků                                                                                                               

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy                                                                                                               

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby                                                        

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce                                            

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy (Zákon č. 561/2004 Sb.).